Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

มงคล เกษสุวรรณ. - สำนักงานศาลปกครอง, กรุงเทพฯ : 2563 - ง, 55 หน้า ; 29 ซม.

Item type General Checkouts: 1 Place hold
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 [ลูกบท]

- ม.ป.พ., ม.ป.ท. : - 1 เล่ม. ; 32 ซม.

Item type General Checkouts: 1 Place hold
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ลูกบท]

- ม.ป.พ., ม.ป.ท. : - 1 เล่ม. ; 32 ซม.

Item type General Checkouts: 1 Place hold
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ลูกบท]

- ม.ป.พ., ม.ป.ท. : - 1 เล่ม. ; 32 ซม.

Item type General Checkouts: 1 Place hold
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง หลักการใช้และการตีความกฎหมาย

วินัย ลู่วิโรจน์. - สำนักงานศาลปกครอง, กรุงเทพฯ : 2557

Item type General Checkouts: 1 Place hold
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครอง :

อมรเทพ จิรัฐิติเจริญ. - สำนักงานศาลปกครอง, กรุงเทพฯ : 2557 - ก-ง, 24 หน้า ; 29 ซม.

Item type General Checkouts: 1 Place hold
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter